2023
 1. 38. 
 2. Unseen, Westergas Fabriek, Amsterdam, 19 – 22 September 2023
 1. 37. 
 2. Amsterdam Art Weekend, 31 May – 4 June 2023
 1. 36. 
 2. Art Island, Forteiland IJmuiden, 26 – 28 May 2023
 1. 35. 
 2. Art Rotterdam, 8 – 12 February 2023
2022
 1. 33. 
 2. PAN Amsterdam, 18 – 26 November 2022
2019
 1. 19. 
 2. Unseen, Westergasfabriek, Amsterdam, 20 – 22 September 2019
2017
 1. 11. 
 2. Art Cologne, 25 – 29 April 2017